Intake en consult

Voor het aangaan van een haptotherapietraject is geen verwijzing van de arts nodig. Tijdens de intake wordt stil gestaan bij de hulpvraag en wordt gekeken of haptotherapie daarbij past. Na dit consult kan de behandelovereenkomst worden ondertekend door cliënt en therapeut. Ieder consult duurt 50 tot 60 minuten, inclusief het maken van een vervolgafspraak. Verslaglegging of overleg met de huisarts of een mede behandelaar vindt altijd plaats in samenspraak met de cliënt. 

Afzeggen afspraak

Bij verhindering, vragen wij u de afspraak graag 48 uur van tevoren afzeggen. Dit kan via email of per voicemail. Bij afzegging minder dan 24 uur van tevoren wordt het consult in rekening gebracht.

 

Kosten en betalingsvoorwaarden

 

Individueel consult: €85 (50-60 minuten)

Bel- of beeldbelconsult: €85 (60 minuten) 

Duo-consult: €100 (60 minuten)

EMDR-consult: €127,50 (90 min) (elk half uur dat het consult korter of langer duurt zal verrekend worden) 

 

1. De factuur wordt per e-mail toegezonden. 

2. De door de haptotherapeut aan een cliënt of diens wettelijke vertegenwoordiger gedeclareerde bedragen voor honoraria voortvloeiend uit de consultatie ten behoeve van de cliënt, dienen binnen 7 dagen na factuurdatum te worden voldaan.

3. Indien het verschuldigde bedrag niet binnen 14 dagen is voldaan, is de cliënt in verzuim, zonder dat daartoe een nadere ingebrekestelling is vereist. De cliënt is met ingang van de dag waarop hij/zij in verzuim is over het verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd zolang als de cliënt in gebreke blijft aan zijn/haar verplichting te voldoen. De GZ-haptotherapeut zal op die rente aanspraak maken indien de cliënt ook nog na de in artikel 4 bedoelde termijn niet aan zijn/haar verplichting heeft voldaan.

4. Indien de cliënt in het in artikel 3 genoemde geval na een betalingsherinnering niet binnen de daarin vermelde redelijke termijn alsnog aan zijn/haar verplichtingen heeft voldaan, is de haptotherapeut gerechtigd onverwijld tot incasso van de vordering over te gaan, dan wel derden daarmee te belasten.

5. Alle buitengerechtelijke kosten, verband houdend met de incasso, komen ten laste van de cliënt. De buitengerechtelijke kosten zijn vastgesteld op ten minste 15% van het te vorderen bedrag met een minimum van € 75,- excl. btw.

 

Vergoeding Haptotherapie

 

 

In de onderstaande link vindt u een overzicht van de ziektekostenverzekeraars en de bijhorende vergoedingen.

 

Registratie  

Lidnummer VVH (Vereniging van Haptotherapeuten): 744A

KVK: 58894861

AGB-praktijkcode: 90061509

AGB-zorgverlenerscode: 90102017